gototopgototop

หน้าหลัก

บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

กิจการสภา

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ตำบลหนองแรดเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ส่วนใหญ่เป็นที่นาและหนองน้ำ  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง

ตามถนนสายเทิง–เชียงราย  ประมาณ  18  กิโลเมตร


อาณาเขต

โดยทิศเหนือ ติดกับ ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย และ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย


พื้นที่ทั้งหมด 61.7   ตารางกิโลเมตร


 จำนวนประชากรที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด มีประชากรทั้งสิ้น 4,140คน

ชาย 2,088 คน  หญิง 2,052 คน

ลำดับที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 หนองแรด

370

354

724 247
2 หนองแรดเหนือ

263

281 544 186
3 หนองแรดใต้

375

326 701 228
4 หนองแรดกลาง

237

241 478

150

5 ม่อนป่ายางเหนือ

350

334 684 203
6 ม่อนป่ายางใต้

309

304 613 181
7 หนองแรดป่าตาล

184

212 396 121
รวม 2,088 2,052 4,140 1,316

 

 

สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด ปี พ.ศ.2553 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี   44,373.-บาท (ข้อมูล จปฐ.ปี 2553)


พืชเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรดมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ตารางแสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

อาชีพ จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน) จำนวนรวม(คน)
นักเรียน 47 56 103
นักศึกษา  386 404 790
ทำนา 1,561 1,432 2,993
ทำไร่ 53 55 103
ทำสวน 0 0 0
ประมง 2 0 2
ปศุสัตว์ 0
0 0
รับราชการ 23 35 58
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0 2
พนักงานบริษัท 5 5 10
รับจ้างทั่วไป 309 283 592
ค้าขาย 20 47 67
ธุรกิจส่วนตัว 3 1 4
อื่นๆ 231 189 420