gototopgototop

หน้าหลัก

บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

กิจการสภา

ประวัติตำบลหนองแรด

ก่อนที่ชาวบ้านจะมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้เป็นป่าไม้นาๆชนิด  เช่น  ไม้ไผ่  ไม้สัก  ไม้ยางและไม้อื่นๆ

อีกมากมาย สลับกับที่ราบก็เป็นป่าอ้อ ป่าแขม และเป็นที่อยู่ของ สิงสาราสัตว์มากมาย รวมทั้งแรดด้วยซึ่งมีมาก 

และแรดพวกนี้จะมาเล่นหนองน้ำตามแอ่งน้ำ หรือหนองน้ำขนาดต่างๆ  ซึ่งต่อมาชาวบ้านจึงเรียกบ้านนี้ว่า  

บ้านหนองแรด

ในปี พ.ศ. 2429 ได้มีชาวบ้านที่อพยพมาจากจังหวัดน่าน  ได้เข้าไปจับจองแผ้วถางที่ราบตามป่าแขม

เพื่อใช้ในการทำนาปลูกข้าว ได้แก่ ครอบครัวของพ่ออุ้ยน้อยศิริ พ่ออุ้ยอิ่น พ่ออุ้ยปู่ขาว  เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ในปัจจุบันนี้  นอกจากนั้นก็มีครอบครัวของพ่อปิ่นตา มะโนดี ที่อพยพมาจากจังหวัด

น่าน  เข้ามาอาศัยอยู่บ้านหนองแรดและต่อมาชาวบ้านก็ได้เลือกพ่อปิ่นตา มะโนดี  เป็นหัวหน้าหมู่บ้านหมู่ที่ 9

ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สมัยนั้นยังไม่มีผู้ใหญ่บ้าน  และต่อมาก็ได้มีการชาวบ้านได้เข้ามาตั้ง

รกรากและหาที่บริเวณหนองแรดหลายๆ ครอบครัว 

ตำบลหนองแรดเดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลปล้อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 แยกออกมาจากตำบลปล้อง

จัดตั้งเป็น "ตำบลหนองแรด" ชื่อตำบลมาจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ในตำบลเป็นหนองน้ำ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์

ทุกหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านหนองแรดหมู่2 อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นคนพื้นเมือง

และยังมีบางส่วนที่ย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนจะเกิด

น้ำท่วมประจำ เพราะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เป็นที่รวมของน้ำที่ไหลจากห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา