gototopgototop

หน้าหลัก

ร้องเรียนการทุจริต

PDF

 คู่มือร้องเรียนการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

 

วัตถุประสงค์
     การเปิดให้บริการร้องเรียนการทุจริตทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องเรียนการทุจริต
มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงานและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด จึงต้องกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด
ดังต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต
     
1. เรื่องที่อาจนำมาร้องเรียนการทุจริต
ได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่อง
มาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด ในเรื่องดังต่อไปนี้
          
1.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
          
1.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
          
1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
          
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
          
1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
     
2. เรื่องที่ร้องเรียนการทุจริต ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อบุคคลอื่น
     
3. การใช้บริการร้องเรียนการทุจริต อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

 

วิธีการยื่นคำร้องเรียนการทุจริต
    
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
          
(1) วัน เดือน ปี
          
(2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนการทุจริต
          
(3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนการทุจริต ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวนสอบสวนได้
          
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
    
2. คำร้องเรียนการทุจริต อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทางเว็บไซต์ www.nongrat.go.th
ของอบต.

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจไม่รับพิจารณา
    
1. คำร้องเรียนการทุจริต ที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนการทุจริต จริง จะถือว่า
เป็นบัตรสนเท่ห์
    
2. คำร้องเรียนการทุจริต ที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์
หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
    
3. คำร้องเรียนการทุจริตที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

 

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
    
1.ร้องเรียนการทุจริตด้วยตนเองที่ทำการ อบต.หนองแรด  (คลิกเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต)
    
2. ร้องเรียนการทุจริตทางจดหมาย ที่ อบต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
    
3. ร้องเรียนการทุจริตทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์
          
* นายก อบต. 089-5591286
           * ปลัด อบต.
081-0255616
    
4. ร้องเรียนการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ www.nongrat.go.th
    
5. ร้องเรียนการทุจริต ผ่าน e-mail address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

การร้องเรียนการทุจริต ทางอินเตอร์เน็ต

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อ
กลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะ
ถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

แจ้งมายัง ผู้ร้องเรียนการทุจริต
     ตามที่มีผู้ร้องเรียน แจ้งไปยังช่องทางร้องเรียนการทุจริตข้างต้นว่า " ร้องเรียนการทุจริตไปทำไม ร้องไปก็ไม่ได้เรื่อง "
นั้น ผู้ดูแลช่องทางนี้ขอเรียนว่า ท่านได้อ่านเงื่อนไขในการร้องเรียนการทุจริต และปฏิบัติตามในการให้ข้อมูล
ครบถ้วนแล้วหรือยัง เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่มีสามารถติดต่อได้ เมื่อท่านไม่แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และเมื่อ
ตรวจสอบเรื่องหรือดำเนินการให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้ดูแลช่องทางนี้ก็ไม่สามารถจะแจ้ง
ผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนให้ท่านทราบได้
    
ดังนั้นการดำเนินการตามช่องทาง " ร้องเรียนการทุจริต " ผู้ร้องต้องปฏิบัติตามหรือยอมรับตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ด้วย

 

 


Comments 

 
0 #1 0894351847กานต์พิชชา 2019-09-03 20:02
เรียน ปลัดอบต.หนองแรด
พอดีมีปัญหาเกี่ ยวกับน้ำอุปโภคบ ริโภคค่ะ คือใช้น้ำประปาข องหมู่บ้าน หมู่1ค่ะแต่ว่าน้ำที่ เปิดออกมามีสี ไม่ใสสะอาด ยิ่งเป็นหน้าฝนส ีขุ่นเหมือนกับน ้ำคลองเหมือนไม่ ได้ผ่านการกลองเ ลย คืออยากให้ทางหน ่วยงานอบต.ให้ความสำคัญกับ เรื่องของน้ำค่ะ เพราะมันคือคุณภ าพชีวิตของคนในช ุมชน พอจะมีวิธีช่วยแ ก้ไขปัญหานี้ได้ ไหมคะ (กานต์พิชชา นันไชยกัน)0894351847
ขอบคุณค่ะ
Quote
 

Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


Security code
Refresh