gototopgototop

หน้าหลัก

กองการศึกษาฯ

PDF

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          

   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร  การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริการวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศศึกษา งานกิจการโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย
งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

     1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.1 งานการศึกษาปฐมวัย
1.2 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
1.3 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
1.4 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 งานธุรการ