gototopgototop

หน้าหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบล

PDF

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

    การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแรด
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรดจะสมบูรณ์ได้
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ
ในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยส่วนรวม

     การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.
ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เ
พื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล
นโยบายของรัฐ และสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 
ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ดังนี้

   
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1) )
(2) ให้มีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1) )
(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) )
(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3) )
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4) )
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) )

     2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา 67(6) )
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) )
(3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและวนสาธารณะ (มาตรา 68(4) )
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10) )
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16(2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) )
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

     3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4) )
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 16 (17) )
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13) )
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3) )
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา16 (17) )
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)

     4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) )
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5) )
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7) )
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) )
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12) )
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11) )
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6) )
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) )

     5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7) )
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2) )
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17(12) )

     6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8) )
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5) )
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) )
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18) )

     7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3) )
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9) )
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16) )
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3) )
(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16) ).