gototopgototop

หน้าหลัก

ทำเนียบพนักงานดีเด่น2561

Print PDF
ประจำเดือนมกราคม 2561   ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   ประจำเดือนเมษายน 2561
นางกาญจนา แก้วอุด นายพีรพงศ์ สารศรี นายสมัคร ราชเมืองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พนักงานจ้างเหมา ปลัดอบต.หนองแรด

 


ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 
 


นายสังวาลย์ ดวงตา
นางดารุณี ธะนะวงศ์
นางรัชฏาภรณ์ งานขยัน

พนักงานจ้างเหมา
เจ้าพนักงานธุรการ
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

  ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประจำเดือนกันยายน 2561   ประจำเดือนตุลาคม 2561
   
 
  นายสมัคร ราชเมืองมูล
น.ส.ณัฐณิชา ใจแก้ว
นายจารุวิทย์ สุเมธาลังการ

ปลัดอบต.หนองแรด
นักวิชาการคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประจำเดือนธันวาคม 2561


นางกาญจนา ภูด่านวัว
นางปริญญา วีระเดชประไพ


ผช.จ้าพนักงานธุรการ
ครูผู้ดูแลเด็ก