gototopgototop

หน้าหลัก

แบบสรุปโครงการปี 2555

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2555

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันที่เริ่มดำเนินการ วันที่เสร็จกิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่ใช้จริง คงเหลือ
1 ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด ประเภทที่ 1 1-ก.พ.-55 7-ก.ย.-55 7,000.00 7,000.00 0
2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประเภทที่ 1 1-ก.พ.-55 7-ก.ย.-55 19,400.00 19,400.00 0
3 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ประเภทที่ 1 1-ก.พ.-55 7-ก.ย.-55 21,800.00 21,800.00 0
4 โครงการคัดกรอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง Metabolic Syndrome ประเภทที่ 1 1-พ.ค.-55 28-ก.ย.-55 10,000.00 10,000.00 0
5 สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยเวชปฏิบัติครอบครัว ประเภทที่ 2 1-ก.พ.-55 28-ก.ย.-55 33,600.00 33,600.00 0
6 สื่อเสริมสร้างสุขฯ ประเภทที่ 2 1-ก.พ.-55 14-ก.ย.-55 8,200.00 8,200.00 0
7 เสริมสร้างการออกกำลังกายเพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุตำบลหนองแรด ประเภทที่ 3 5-ก.พ.-55 23-ก.ย.-55 22,300.00 22,300.00 0
8 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกับเด็กและเยาวชนต.หนองแรด ประเภทที่ 3 11-ก.พ.-55 13-ก.พ.-55 20,040.00 20,040.00 0
9 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วย ประเภทที่ 3 5-ก.ย.-55 5-ก.ย.-55 10,000.00 10,000.00 0
10 ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ประเภทที่ 3 23-มี.ค.-55 24-มี.ค.-55 18,900.00 18,900.00 0
11 หนองแรดชุมชนปลอดไข้เลือดออก ประเภทที่ 3 14-มี.ค.-55 30-ก.ย.-55 21,600.00 21,600.00 0
12 ดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพในช่องปากเด็ก ประเภทที่ 3 30-เม.ย.-55 30-เม.ย.-55 10,220.00 10,220.00 0
13 ส่งเสริมสุขภาพ ประเภทที่ 3 7-ก.พ.-55 28-ก.ย.-55 10,000.00 10,000.00 0
14 รำไม้พลองเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ 3 1-มิ.ย.-55 31-ส.ค.-55 2,400.00 2,400.00 0
15 อบรมผู้ปกครองเด็กเรื่องการดูแลสุขภาพร่างและสุขภาพในช่องปากเด็ก ประเภทที่ 3 9-ก.ค.-55 9-ก.ค.-55 9,060.00 9,060.00 0
16 บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประเภทที่ 4 1-ต.ค.-54 31-ต.ค.-55 21,000.00 16,100.00 4,900.00